لیست دوره های آموزشی ویدیویی آمار استنباطی و SPSS و روش تحقیق که به زودی آماده خواهد شد

آمار استنباطی پیشرفته سطح یک

 • آزمون های مقایسه ای پارامتریک

  تی تست گروه های مستقل و همبسته، تحلیل واریانس یکطرفه و ضریب اتا

 • آزمون های مقایسه ای ناپارامتریک

  یو مان ویتنی، اچ کراسکال والیس، آزمون فریدمن، کی دو

 • ضرایب همبستگی

  پیرسون و اسپیرمن، وی کرامر و لامدا

آمار استنباطی پیشرفته سطح دو

 • آزمون های مقایسه ای چند متغیره

  تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیره

 • آزمون های رگرسیون چندگانه...

  آزمون های رگرسیون چندگانه، لجستیک دومقوله ای و چند مقوله ای، رگرسیون رتبه ای

 • آزمون های خوشه بندی

  تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل خوشه، آنالیز تشخیصی

لیست دوره های آموزشی روش تحقیق که به زودی آماده خواهد شد

 • روش تحقیق تطبیقی

 • منطق اجتماعی یا روش تحلیل مسائل اجتماعی از ریمون بودون

 • ادامه روش تحقیق نظری...

  در علوم اجتماعی از کتاب ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود