معرفی

مجید حیدری چروده لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس پژوهش در علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد است. وی دکترای خود را در رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه نیز در همین دانشگاه گرفته است. او عمده تلاش خود را صرف آموزش روش تحقیق کمی و کیفی و نیز آمار در علوم اجتماعی به زبان ساده و در عین حال کاربردی نموده است

Introduction

Majid Heydari Charvadeh Social Science degree from Tehran University and a master’s degree in social sciences from the University of Mashhad. He received his doctorate in sociology and economic development is also in the same university. He spent most of his best qualitative and quantitative research methods and statistics in the social sciences, language is simple yet functional.

مهارت های ما

روش تحقیق
پژوهش
تدریس
نرم افزار