نوشته‌ها

نمونه گیری در روش کیفی

/
نمونه گیری در روش کیفیروش های کیفی داده بنیادند نه فراوانی محو…

نظریه چه جایگاهی در تحقیق کیفی دارد؟

/
محقق کیفی، در سه مرحله نیازمند مرور جدی و عمیق سوابق پژوهشی و نظ…

چه روشی برای تحقیق من مناسب است، کمّی یا کیفی؟

/
من فکر می¬کنم برای پاسخ به این سوال به جای آنکه به موضوع تحقیق …