نوشته‌ها

تالش، قومی که بود!

/
زبانمرگی طبق تعریف زبان شناسان وضعیتی است که طی آن یک زبان، گویشوران یا سخنگویان خود را از دست می دهد.