بلاگ

شما هم بايد يك سيتا داشته باشيد

هر يك از ما نقشهاي متعددي بر عهده دارم. هر نقش مجموعه اي از وظايف است كه داراي برچسب معيني است. بعضي از نقشها انتسابي است و از بدو تولد به ما نسبت داده مي شود. مثل نقش پسري دختري ايراني مسيحي و ….. ما در تصاحب و قبول اين نقشها هيچ اختياري نداريم. برخي ديگر از نقشها اكتسابي هستند. تصاحب و قبول اين نقشها بستگي به كوشش و تلاش افراد دارد. مثل نقش پليسي رانندگي دانشجويي همسري و ……. در سريال تلويزيوني مسافري از هند نقش مسلماني براي سيتا به منزله يك نقش اكتسابي است. او در حال مطالعه و بررسي وظايف ، مزايا و محدوديتهاي اين نقش است و در اين فرآيند رفتار رامين و خانواده اش را در چارچوب نقش مسلماني در معرض نقد و داوري قرار مي دهد و نواقص و تخلفات آنان را به آنان گوشزد مي كند. طوري كه آنان به تنگ آمده و مي خواهند با فرستادن سيتا به جايي ديگر تا مدتي از شر او خلاص شوند. در واقع آنها مي خواهند از نظارت سيتا دور شوند. در اين كشاكش سيتا به اين نتيجه مي رسد كه در مسلماني رامين و خانواده اش هيچ جاذبه اي وجود ندارد..
روي سخن من با شماست. حالا اگر يك سيتاي ديگر به محل كار ، زندگي ، تحصيل و …. من و شما مراجعه كند، آيا پس از بررسي نقشهاي كارمتدي، همسري، دانشجويي ، شهروندي و ….. آيا جاذبه اي در آنها خواهد يافت. هر كدام از ما به يك سيتا نياز داريم تا مدام به ما گوشزد كند كه از ايده آلهاي نقش مان فاصله زيادي داريم. يادتان باشد كه شما نبايد اين سيتا را از خودتان برانيد. بگذاريد سوتك سوالات سيتا خواب غفلت را از چشم همه ما بربايد. هر كدام از ما مي توانيم براي ديگران يك سيتا باشيم.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید