بلاگ

عشق و آمار – بخش دوم

5- حالا در چه صورت يا صورتهايي مي گوييم اين دو تا با هم رابطه ندارند يا مستقل هستند.

الف- وضعيتي كه در آن در نمونه مورد بررسي نسبت تيپهاي مختلف با همديگر خيلي نزديك باشد. يعني هم تحصيلكرده ناراضي داشته باشيد و هم تحصيلكرده راضي. هم كم سواد راضي و هم كم سواد ناراضي و …. مثل شكل زير.

سطح سواد جمع
كمتر از ديپلم ديپلم بالاتر از ديپلم
رضايت از زندگي كم 15 15 15 19
متوسط 15 15 15 20
زياد 15 15 15 51
جمع 38 14 38 90

 

ب- وضعيتي كه در آن رضايت ثابت باشد و تحصيلات متفاوت. مثل جدول زير كه در آن

سطح سواد جمع
كمتر از ديپلم ديپلم بالاتر از ديپلم
رضايت از زندگي كم 0 0 0 19
متوسط 0 0 0 20
زياد 30 30 30 51
جمع 38 14 38 90

افراد نمونه فارغ از اينكه چه تحصيلاتي داشته باشند همگي رضايت زيادي از زندگي دارند.

يا حالت زير

سطح سواد جمع
كمتر از ديپلم ديپلم بالاتر از ديپلم
رضايت از زندگي كم 30 30 30 19
متوسط 0 0 0 20
زياد 0 0 0 51
جمع 38 14 38 90

در اين وضعيت افراد فارغ از سطح سوادشان همگي از زندگي ناراضي هستند.

يا در اين يكي

سطح سواد جمع
كمتر از ديپلم ديپلم بالاتر از ديپلم
رضايت از زندگي كم 0 0 0 19
متوسط 30 30 30 20
زياد 0 0 0 51
جمع 38 14 38 90

افراد داراي تحصيلات مختلف از زندگي شان رضايت متوسطي دارند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید