بلاگ

واژه نامه اصطلاحات پرکاربرد علوم انسانی در درس گفتارهای استاد مصطفی ملکیان

مهمترین ویژگی استاد ملکیان که بارها توسط خود ایشان هم مورد تاکید قرار گرفته است، بیان مفاهیم و نظریات دشوار به زبان ساده و قابل فهم برای مخاطبان است. در طول سالیانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاگرد ایشان بوده ام، بارها شاهد یا مخاطب این پزسش از سوی افراد مختلف بوده ام که استاد ملکیان از فلان واژه یا اصطلاح یا نظریه چه برداشت یا تعریفی دارند. به همین دلیل برآن شدم با مروری بر درسگفتارهای ایشان، واژه نامه ای مرکب از اصطلاحات پرکاربرد علوم انسانی تهیه کنم تا ضمن آنکه باری هر چند کوچک از دوش علاقمندان به یادگیری یا نقد اندیشه استاد ملکیان برمی­دارم ادای احترامی به ساحت این معلم فاضل و بزرگوار انجام داده باشم. لازم به ذکر است که این واژه نامه بر اساس درسگفتارهای منتشر شده تا نوروز 1394 تنظیم شده است.

با احترام                                         

مجید حیدری چروده- مشهد- خرداد 1395                

https://telegram.me/Drcharvadeh

الف- واژه نامه فارسی

واژه یا اصطلاح منبع
1.     ابطال پذیری درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (4)،
2.     احساس درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.27)،
3.     اختیار و اراده درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.42)،
4.     ادراکات حسی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.26 و 31)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.26 تا 40)
5.     ادراکات عقلی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.31)،
6.     ارزش درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.8)،درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، 8 تا 11)
7.     استدلال درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.28)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.104)،
8.     استدلال استقرایی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.28)،
9.     استدلال تمثیلی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.28)،
10. استدلال فرضیه ربایانه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.30)،
11. استدلال قیاسی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.29)،
12. استنتاج از راه بهترین تبیین روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.106 و 297 و 381)،
13. اعتبارسازی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.63)،
14. امور خاصه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.19)،
15. امور عامه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.19)،
16. امور متضایف درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.22)،
17. امر انتزاعی روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.206)،
18. امر انضمامی روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.206)،
19. آگاهی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.36)،
20. پبشفرض درسگفتار تفکر نقدی)(ص.25 و 29)،
21. پوزیتیویسم درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.1)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص. 12تا 40)،
22. پوزیتیویسم منطقی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.24)،
23. پیش بینی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.4)،
24. تاریخیت درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.99)،
25. تبیین درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.3)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.27)،
26. تبیین روانی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.10 و11و13)،
27. تبیین ساختاری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.7و11و 13)، پ
28. تبیین نگرشی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.9 و11)،
29. تبیین نهادی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.8 و11)،
30. تتبع درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.2)،
31. تحقیق   درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.1)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.147)،
32. تحلیل درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.27)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.164)،
33. ترغیب درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.143)،
34. تصدیق درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.4)
35. تصور درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.4)،
36. تصور من درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.75)،
37. تطبیق  درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.6)،
38. تعبیر روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.96)،
39. تعریف اقناعی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.82)،
40. تعریف بافتی متنی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.85)،
41. تعریف تدقیق کننده  درسگفتار تفکر نقدی)(ص.67)،
42. تعریف تصریحی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.64)،
43. تعریف عملی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.88 و 95)،
44. تعریف کارکردی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.66)،
45. تعریف متنی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.85)،
46. تعریف مصداقی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.)،
47. تعریف معجمی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.62)،
48. تعریف مفهومی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.62)،
49. تعریف نظری درسگفتار تفکر نقدی)(ص.71)،
50. تعریف و تعیین مراد درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.159)،
51. تعلیم و تدریس درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.141)،
52. تعیین مراد درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.159)،
53. التفاط روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.124)،
54. تفسیر درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.4)
55. تکلیف درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، 8 تا 11)
56. توجیه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،(جلسه اول) (ص4)،
57. توصیف درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.3)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.27)،
درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.164)،
58. توصیه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.27)،
59. جوهر روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.134)،
60. جوهر و عرض درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.17)،
61. حافظه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.27)،
62. حس درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.26 تا 40)
63. خاصه روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.134)،
64. خدمات فلسفه به علوم درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.3و4)،
65. درون نگری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.26)،
66. دفاع درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.2)،
67. دلالت گری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.8)،
68. دلیل درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.11)،
69. دیالوگ درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.2)،
70. دیدگاه جمع گرایانه در باره جامعه روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.239)،
71. دیدگاه فرد گرایانه در باره جامعه روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.239)،
72. ذات گرایی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.55)،
73. طبیعت انسانی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.55)،
74. روش تاریخی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.10و11)،
75. روش تجربی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.9و11)،
76. روش تفسیری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.10و12تا15)،
77. روش شناسی و معرفت شناسی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.16)،
78. روش فلسفی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.9و 15)،
79. رویداد روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.134)،
80. رویکرد جزیی نگرانه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.5و6)
81. رویکرد جمع گرایانه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.1تا3)،
82. رویکرد فردگرایانه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.1تا3)،
83. رویکرد کل نگرانه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.5و6)
84. زندگی اجتماعی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.2)،
85. زندگی جمعی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.2)،
86. شناخت عینی و ذهنی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.83)،
87. شهادت درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.27)،
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.104)،
88. شهود درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.27و31)،درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.2)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.103)،
89. صدق و کذب درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.13)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.118و290)،
90. صفات خاصه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.19)،
91. صفات عامه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.19)،
92. صفات متضایف درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.22)،
93. عقلانیت درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.90)،
94. عقلانیت عملی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.3)درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.1)،
95. عقلانیت نظری درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.3)،
96. علت غایی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.17)،
97. علت فاعلی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.17)،
98. علم درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.4)،
99. ÷ درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.32)،
100.      علم حصولی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.4)،
101.      علم حضوری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.4)،
102.      علم طبیعی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.32)،
103.      علوم تاریخی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.22)،
104.      علوم تجربی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.23)،
105.      علوم تفسیری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.24)،
106.      علوم فلسفی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.23)،
107.      علیت درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.16و17)،
108.      عینیت درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.167)،
109.      فرآیند روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.134)،
110.      قانون کلی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.69)،
111.      قصدیت درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.2)،
112.      قضیه آماری درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (ص.5)،
113.      قضیه احتمالی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (ص.5)،
114.      قضیه فلسفی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.1)
115.      قضیه وجودی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (ص.4)
116.      کشف درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،(جلسه اول) (ص4)،
117.      کلمه ارزشی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.4)،
118.      کنش درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.2)،
119.      گفتگو درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.2)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی (ص.142)
120.      مباحثه درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی (ص.144)
121.      مجموعه روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.134)،
122.      مدعا درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.8)،
123.      مذاکره  درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.3)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.144)،
124.      مفهوم درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.127)،
125.      مفهوم ارزشی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.4)،
126.      مفهوم سازی درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.10).
127.      مفهوم نظری درسگفتار تفکر نقدی)(ص.79، 95)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.15 و 18و20)،
128.      مفهوم  فلسفی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.15 و 18و20)،
129.      مقایسه  درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.6)،
130.      مکانیزم تبیین درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.166)،
131.      مهارت درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.7)،
132.      نسبت روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.134)،
133.      نقد درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.2)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.164)،درسگفتار تحلیل فلسفی جلسه 9 و 10
134.      نهادهای اجتماعی روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص. 194)،
135.      واژه ارزشی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.4)،
136.      واژه درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.127)،
137.      واقع­نمایی روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.102)،
138.      واقعیت درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.130)،درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، 8 تا 11)
139.      واقعیت نهادی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.2)،
140.      واقعیت، ارزش و وظیفه درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.122)
141.      وظیفه درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، 8 تا 11)
142.      هدف خارجی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.17)،
143.      هدف خودبنیاد درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.16)،
144.      هرمنوتیک درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص. 25)،

ب- واژه نامه انگلیسی

منبع واژه یا اصطلاح
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.106 و 297 و 381)، 1.      abduction
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.28)، 2.      axiom
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.6)، 3.      Consciousness
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.85)، 4.      contextual
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.18)، 5.      descriptive knowledge
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.5)، 6.      Discipline
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.18)، 7.      Explanatory knowledge
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.)، 8.      extensional definition
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.15)،درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، 8 تا 11) 9.      Fact
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.66)، 10. Functional definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.62)، 11. Intentional definition
درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.2)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.124)، 12. intentionality
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.96)، 13. interpretation
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.17و 18) 14. Knowing how
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.17)، 15. Knowing that
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.5)، 16. Knowledge
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.16)، 17. Law
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.62)، 18. lexical definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.18)، 19. normative knowledge
درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، 8 تا 11) 20. obligation
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.88 و 95)، 21. operational
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.82)، 22. Persuasive definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.28)، 23. postulate
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.67)، 24. Précising definition
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.296)، 25. rationality
درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی (ص.144) 26. reason
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.28)، 27. reasoning
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.5)، 28. Science
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.2)(ص.27)، 29. sensation،
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.7)، 30. Skill
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.64)، 31. Stipulative definition
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.134)، 32. substance
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.1)(ص.27)، 33. Testimony
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.71)، 34. Theoretical definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.79، 95)، 35. Theoretical term
درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، 8 تا 11) 36. value

 

اشتراک گذاری:

9 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

 • با سلام و تشکر از شما

  متوجه نمی شوم که آنچه شما به واژه نامه تعبیر کرده اید چیست، آخر ستونی مبنی بر معنای واژه ها موجود نیست و فقط ذکر منبع کرده اید.

  فکر می کنم باید ستون سومی هم برای معانی واژگان موجود باشد.

  • سلام صادق عزیز. نه ستون سومی در کار نیست. چون اساسا این جدول واژه نامه است نه فرهنگ اصطلاحات که قرار باشد تعاریف مربوط به هر واژه را داشته باشد. ضمنا ستون منبع برای آن است که دوستان علاقمند بدانند برای یافتن معنا و یا تعریف واژه ها به کجا باید مراجعه کنند.

   • دوست فرهيخته من، ما همه در يك تيم هستيم و عليه جهل تكاپو مي كنيم، به گمونم بهتره نقد دوستان رو جدي بگيريد نه اينكه طعنه بزني دورت بگردم.
    شما كه اينقد زحمت كشيدي اين همه وقت گذاشتي درس گفتارها رو گوش دادي، خوب مرد مومن يه ستون ديگه هم اضاف مي كردي تعريف استاد رو توش مينوشتي مياوردي در خونمون. هم مزد تمام هم منت تمام!
    نديده دوست دارم به مولا، از ما به دل نگير!

    • آقا سعید عزیزتر از جان، واقعا قصد طعنه زدن نداشتم. ولی انصافا این درخواست شما و دوستان زمان بسیار زیادی می طلبد که امیدوارم روزی یک نفر و شاید خودم بتواند اًن را انجام دهد

 • استاد حیدری راست میگن بندگان خدا
  تازه بارو از دوش برداره بزاره پایین چه فایده تا دم خونه حداقل بیاره. 😁😁
  ولی گذشته از شوخی واقعا کارتون ارزشمنده ممنون از زحمتی که کشیدید وامکانی که فراهم کردید.

دیدگاهتان را بنویسید