واژه نامه اصطلاحات پرکاربرد علوم انسانی در درس گفتارهای استاد مصطفی ملکیان

مهمترین ویژگی استاد ملکیان که بارها توسط خود ایشان هم مورد تاکید قرار گرفته است، بیان مفاهیم و نظریات دشوار به زبان ساده و قابل فهم برای مخاطبان است. در طول سالیانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاگرد ایشان بوده ام، بارها شاهد یا مخاطب این پزسش از سوی افراد مختلف بوده ام که استاد ملکیان از فلان واژه یا اصطلاح یا نظریه چه برداشت یا تعریفی دارند. به همین دلیل برآن شدم با مروری بر درسگفتارهای ایشان، واژه نامه ای مرکب از اصطلاحات پرکاربرد علوم انسانی تهیه کنم تا ضمن آنکه باری هر چند کوچک از دوش علاقمندان به یادگیری یا نقد اندیشه استاد ملکیان برمی­دارم ادای احترامی به ساحت این معلم فاضل و بزرگوار انجام داده باشم. لازم به ذکر است که این واژه نامه بر اساس درسگفتارهای منتشر شده تا نوروز ۱۳۹۴ تنظیم شده است.

با احترام                                         

مجید حیدری چروده- مشهد- خرداد ۱۳۹۵                

https://telegram.me/Drcharvadeh

الف- واژه نامه فارسی

واژه یا اصطلاح منبع
۱.     ابطال پذیری درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (۴)،
۲.     احساس درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،
۳.     اختیار و اراده درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۴۲)،
۴.     ادراکات حسی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۶ و ۳۱)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۶ تا ۴۰)
۵.     ادراکات عقلی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳۱)،
۶.     ارزش درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۸)،درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)
۷.     استدلال درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۸)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۴)،
۸.     استدلال استقرایی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۸)،
۹.     استدلال تمثیلی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۸)،
۱۰. استدلال فرضیه ربایانه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳۰)،
۱۱. استدلال قیاسی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۹)،
۱۲. استنتاج از راه بهترین تبیین روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۶ و ۲۹۷ و ۳۸۱)،
۱۳. اعتبارسازی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۶۳)،
۱۴. امور خاصه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۹)،
۱۵. امور عامه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۹)،
۱۶. امور متضایف درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۲)،
۱۷. امر انتزاعی روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۰۶)،
۱۸. امر انضمامی روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۰۶)،
۱۹. آگاهی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۳۶)،
۲۰. پبشفرض درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۲۵ و ۲۹)،
۲۱. پوزیتیویسم درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۱)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص. ۱۲تا ۴۰)،
۲۲. پوزیتیویسم منطقی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۴)،
۲۳. پیش بینی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۴)،
۲۴. تاریخیت درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۹۹)،
۲۵. تبیین درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۳)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،
۲۶. تبیین روانی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۰ و۱۱و۱۳)،
۲۷. تبیین ساختاری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۷و۱۱و ۱۳)، پ
۲۸. تبیین نگرشی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۹ و۱۱)،
۲۹. تبیین نهادی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۸ و۱۱)،
۳۰. تتبع درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،
۳۱. تحقیق   درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۴۷)،
۳۲. تحلیل درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۴)،
۳۳. ترغیب درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۴۳)،
۳۴. تصدیق درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)
۳۵. تصور درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)،
۳۶. تصور من درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۷۵)،
۳۷. تطبیق  درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۶)،
۳۸. تعبیر روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۹۶)،
۳۹. تعریف اقناعی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۲)،
۴۰. تعریف بافتی متنی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۵)،
۴۱. تعریف تدقیق کننده  درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۷)،
۴۲. تعریف تصریحی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۴)،
۴۳. تعریف عملی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۸ و ۹۵)،
۴۴. تعریف کارکردی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۶)،
۴۵. تعریف متنی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۵)،
۴۶. تعریف مصداقی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.)،
۴۷. تعریف معجمی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۲)،
۴۸. تعریف مفهومی درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۲)،
۴۹. تعریف نظری درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۷۱)،
۵۰. تعریف و تعیین مراد درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۵۹)،
۵۱. تعلیم و تدریس درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۴۱)،
۵۲. تعیین مراد درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۵۹)،
۵۳. التفاط روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۲۴)،
۵۴. تفسیر درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۴)
۵۵. تکلیف درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)
۵۶. توجیه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،(جلسه اول) (ص۴)،
۵۷. توصیف درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۳)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،
درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۴)،
۵۸. توصیه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،
۵۹. جوهر روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۶۰. جوهر و عرض درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۷)،
۶۱. حافظه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۷)،
۶۲. حس درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۶ تا ۴۰)
۶۳. خاصه روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۶۴. خدمات فلسفه به علوم درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۳و۴)،
۶۵. درون نگری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۶)،
۶۶. دفاع درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،
۶۷. دلالت گری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۸)،
۶۸. دلیل درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۱)،
۶۹. دیالوگ درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،
۷۰. دیدگاه جمع گرایانه در باره جامعه روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۳۹)،
۷۱. دیدگاه فرد گرایانه در باره جامعه روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۳۹)،
۷۲. ذات گرایی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۵۵)،
۷۳. طبیعت انسانی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۵۵)،
۷۴. روش تاریخی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۰و۱۱)،
۷۵. روش تجربی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۹و۱۱)،
۷۶. روش تفسیری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۰و۱۲تا۱۵)،
۷۷. روش شناسی و معرفت شناسی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶)،
۷۸. روش فلسفی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۹و ۱۵)،
۷۹. رویداد روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۸۰. رویکرد جزیی نگرانه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۵و۶)
۸۱. رویکرد جمع گرایانه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۱تا۳)،
۸۲. رویکرد فردگرایانه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۱تا۳)،
۸۳. رویکرد کل نگرانه درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۵و۶)
۸۴. زندگی اجتماعی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۲)،
۸۵. زندگی جمعی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۲)،
۸۶. شناخت عینی و ذهنی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۸۳)،
۸۷. شهادت درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۷)،
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۴)،
۸۸. شهود درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۷و۳۱)،درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۲)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۳)،
۸۹. صدق و کذب درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۳)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۱۸و۲۹۰)،
۹۰. صفات خاصه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۹)،
۹۱. صفات عامه درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۹)،
۹۲. صفات متضایف درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۲)،
۹۳. عقلانیت درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۹۰)،
۹۴. عقلانیت عملی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۳)درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۱)،
۹۵. عقلانیت نظری درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۳)،
۹۶. علت غایی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۷)،
۹۷. علت فاعلی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۷)،
۹۸. علم درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)،
۹۹. ÷ درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳۲)،
۱۰۰.      علم حصولی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)،
۱۰۱.      علم حضوری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)،
۱۰۲.      علم طبیعی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳۲)،
۱۰۳.      علوم تاریخی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۲)،
۱۰۴.      علوم تجربی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۳)،
۱۰۵.      علوم تفسیری درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۴)،
۱۰۶.      علوم فلسفی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۳)،
۱۰۷.      علیت درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۶و۱۷)،
۱۰۸.      عینیت درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۷)،
۱۰۹.      فرآیند روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۱۱۰.      قانون کلی درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۶۹)،
۱۱۱.      قصدیت درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۲)،
۱۱۲.      قضیه آماری درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (ص.۵)،
۱۱۳.      قضیه احتمالی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (ص.۵)،
۱۱۴.      قضیه فلسفی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۱)
۱۱۵.      قضیه وجودی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (ص.۴)
۱۱۶.      کشف درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،(جلسه اول) (ص۴)،
۱۱۷.      کلمه ارزشی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۴)،
۱۱۸.      کنش درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۲)،
۱۱۹.      گفتگو درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی (ص.۱۴۲)
۱۲۰.      مباحثه درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی (ص.۱۴۴)
۱۲۱.      مجموعه روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۱۲۲.      مدعا درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۸)،
۱۲۳.      مذاکره  درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۴۴)،
۱۲۴.      مفهوم درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۲۷)،
۱۲۵.      مفهوم ارزشی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۴)،
۱۲۶.      مفهوم سازی درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۱۰).
۱۲۷.      مفهوم نظری درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۷۹، ۹۵)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۵ و ۱۸و۲۰)،
۱۲۸.      مفهوم  فلسفی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۵ و ۱۸و۲۰)،
۱۲۹.      مقایسه  درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۶)،
۱۳۰.      مکانیزم تبیین درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۶)،
۱۳۱.      مهارت درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۷)،
۱۳۲.      نسبت روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۱۳۳.      نقد درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۴)،درسگفتار تحلیل فلسفی جلسه ۹ و ۱۰
۱۳۴.      نهادهای اجتماعی روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص. ۱۹۴)،
۱۳۵.      واژه ارزشی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۴)،
۱۳۶.      واژه درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۲۷)،
۱۳۷.      واقع­نمایی روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۲)،
۱۳۸.      واقعیت درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۳۰)،درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)
۱۳۹.      واقعیت نهادی درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۲)،
۱۴۰.      واقعیت، ارزش و وظیفه درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۲۲)
۱۴۱.      وظیفه درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)
۱۴۲.      هدف خارجی درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۷)،
۱۴۳.      هدف خودبنیاد درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۶)،
۱۴۴.      هرمنوتیک درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص. ۲۵)،

ب- واژه نامه انگلیسی

منبع واژه یا اصطلاح
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۶ و ۲۹۷ و ۳۸۱)، ۱.      abduction
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۲۸)، ۲.      axiom
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۶)، ۳.      Consciousness
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۵)، ۴.      contextual
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۸)، ۵.      descriptive knowledge
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۵)، ۶.      Discipline
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۸)، ۷.      Explanatory knowledge
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.)، ۸.      extensional definition
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۵)،درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱) ۹.      Fact
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۶)، ۱۰. Functional definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۲)، ۱۱. Intentional definition
درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۲)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۲۴)، ۱۲. intentionality
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۹۶)، ۱۳. interpretation
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۷و ۱۸) ۱۴. Knowing how
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۷)، ۱۵. Knowing that
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۵)، ۱۶. Knowledge
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۶)، ۱۷. Law
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۲)، ۱۸. lexical definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۸)، ۱۹. normative knowledge
درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱) ۲۰. obligation
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۸ و ۹۵)، ۲۱. operational
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۲)، ۲۲. Persuasive definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۲۸)، ۲۳. postulate
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۷)، ۲۴. Précising definition
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۹۶)، ۲۵. rationality
درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی (ص.۱۴۴) ۲۶. reason
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۸)، ۲۷. reasoning
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۵)، ۲۸. Science
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)، ۲۹. sensation،
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۷)، ۳۰. Skill
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۴)، ۳۱. Stipulative definition
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)، ۳۲. substance
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۷)، ۳۳. Testimony
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۷۱)، ۳۴. Theoretical definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۷۹، ۹۵)، ۳۵. Theoretical term
درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱) ۳۶. value

 

9 پاسخ
 1. صادقم
  صادقم گفته:

  با سلام و تشکر از شما

  متوجه نمی شوم که آنچه شما به واژه نامه تعبیر کرده اید چیست، آخر ستونی مبنی بر معنای واژه ها موجود نیست و فقط ذکر منبع کرده اید.

  فکر می کنم باید ستون سومی هم برای معانی واژگان موجود باشد.

  پاسخ
  • مجید حیدری چروده
   مجید حیدری چروده گفته:

   سلام صادق عزیز. نه ستون سومی در کار نیست. چون اساسا این جدول واژه نامه است نه فرهنگ اصطلاحات که قرار باشد تعاریف مربوط به هر واژه را داشته باشد. ضمنا ستون منبع برای آن است که دوستان علاقمند بدانند برای یافتن معنا و یا تعریف واژه ها به کجا باید مراجعه کنند.

   پاسخ
   • سعيد
    سعيد گفته:

    دوست فرهیخته من، ما همه در یک تیم هستیم و علیه جهل تکاپو می کنیم، به گمونم بهتره نقد دوستان رو جدی بگیرید نه اینکه طعنه بزنی دورت بگردم.
    شما که اینقد زحمت کشیدی این همه وقت گذاشتی درس گفتارها رو گوش دادی، خوب مرد مومن یه ستون دیگه هم اضاف می کردی تعریف استاد رو توش مینوشتی میاوردی در خونمون. هم مزد تمام هم منت تمام!
    ندیده دوست دارم به مولا، از ما به دل نگیر!

    پاسخ
    • مجید حیدری چروده
     مجید حیدری چروده گفته:

     آقا سعید عزیزتر از جان، واقعا قصد طعنه زدن نداشتم. ولی انصافا این درخواست شما و دوستان زمان بسیار زیادی می طلبد که امیدوارم روزی یک نفر و شاید خودم بتواند اًن را انجام دهد

     پاسخ
 2. ندا ملارودی
  ندا ملارودی گفته:

  استاد حیدری راست میگن بندگان خدا
  تازه بارو از دوش برداره بزاره پایین چه فایده تا دم خونه حداقل بیاره. 😁😁
  ولی گذشته از شوخی واقعا کارتون ارزشمنده ممنون از زحمتی که کشیدید وامکانی که فراهم کردید.

  پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *