واژه نامه اصطلاحات پرکاربرد علوم انسانی در درس گفتارهای استاد مصطفی ملکیان

مهمترین ویژگی استاد ملکیان که بارها توسط خود ایشان هم مورد تاکید قرار گرفته است، بیان مفاهیم و نظریات دشوار به زبان ساده و قابل فهم برای مخاطبان است. در طول سالیانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاگرد ایشان بوده ام، بارها شاهد یا مخاطب این پزسش از سوی افراد مختلف بوده ام که استاد ملکیان از فلان واژه یا اصطلاح یا نظریه چه برداشت یا تعریفی دارند. به همین دلیل برآن شدم با مروری بر درسگفتارهای ایشان، واژه نامه ای مرکب از اصطلاحات پرکاربرد علوم انسانی تهیه کنم تا ضمن آنکه باری هر چند کوچک از دوش علاقمندان به یادگیری یا نقد اندیشه استاد ملکیان برمی­دارم ادای احترامی به ساحت این معلم فاضل و بزرگوار انجام داده باشم. لازم به ذکر است که این واژه نامه بر اساس درسگفتارهای منتشر شده تا نوروز ۱۳۹۴ تنظیم شده است.

با احترام                                         

مجید حیدری چروده- مشهد- خرداد ۱۳۹۵                

https://telegram.me/Drcharvadeh

الف- واژه نامه فارسی

واژه یا اصطلاحمنبع
۱.     ابطال پذیریدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (۴)،
۲.     احساسدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،
۳.     اختیار و ارادهدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۴۲)،
۴.     ادراکات حسیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۶ و ۳۱)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۶ تا ۴۰)
۵.     ادراکات عقلیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳۱)،
۶.     ارزشدرآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۸)،درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)
۷.     استدلالدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۸)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۴)،
۸.     استدلال استقراییدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۸)،
۹.     استدلال تمثیلیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۸)،
۱۰. استدلال فرضیه ربایانهدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳۰)،
۱۱. استدلال قیاسیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۹)،
۱۲. استنتاج از راه بهترین تبیینروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۶ و ۲۹۷ و ۳۸۱)،
۱۳. اعتبارسازیدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۶۳)،
۱۴. امور خاصهدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۹)،
۱۵. امور عامهدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۹)،
۱۶. امور متضایفدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۲)،
۱۷. امر انتزاعیروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۰۶)،
۱۸. امر انضمامیروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۰۶)،
۱۹. آگاهیدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۳۶)،
۲۰. پبشفرضدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۲۵ و ۲۹)،
۲۱. پوزیتیویسمدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۱)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص. ۱۲تا ۴۰)،
۲۲. پوزیتیویسم منطقیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۴)،
۲۳. پیش بینیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۴)،
۲۴. تاریخیتدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۹۹)،
۲۵. تبییندرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۳)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،
۲۶. تبیین روانیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۰ و۱۱و۱۳)،
۲۷. تبیین ساختاریدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۷و۱۱و ۱۳)، پ
۲۸. تبیین نگرشیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۹ و۱۱)،
۲۹. تبیین نهادیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۸ و۱۱)،
۳۰. تتبعدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،
۳۱. تحقیق  درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۴۷)،
۳۲. تحلیلدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۴)،
۳۳. ترغیبدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۴۳)،
۳۴. تصدیقدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)
۳۵. تصوردرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)،
۳۶. تصور مندرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۷۵)،
۳۷. تطبیق درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۶)،
۳۸. تعبیرروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۹۶)،
۳۹. تعریف اقناعیدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۲)،
۴۰. تعریف بافتی متنیدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۵)،
۴۱. تعریف تدقیق کننده درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۷)،
۴۲. تعریف تصریحیدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۴)،
۴۳. تعریف عملیدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۸ و ۹۵)،
۴۴. تعریف کارکردیدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۶)،
۴۵. تعریف متنیدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۵)،
۴۶. تعریف مصداقیدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.)،
۴۷. تعریف معجمیدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۲)،
۴۸. تعریف مفهومیدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۲)،
۴۹. تعریف نظریدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۷۱)،
۵۰. تعریف و تعیین مراددرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۵۹)،
۵۱. تعلیم و تدریسدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۴۱)،
۵۲. تعیین مراددرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۵۹)،
۵۳. التفاطروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۲۴)،
۵۴. تفسیردرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۴)
۵۵. تکلیفدرسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)
۵۶. توجیهدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،(جلسه اول) (ص۴)،
۵۷. توصیفدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۳)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،
درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۴)،
۵۸. توصیهدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،
۵۹. جوهرروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۶۰. جوهر و عرضدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۷)،
۶۱. حافظهدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۷)،
۶۲. حسدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۶ تا ۴۰)
۶۳. خاصهروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۶۴. خدمات فلسفه به علومدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۳و۴)،
۶۵. درون نگریدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۶)،
۶۶. دفاعدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،
۶۷. دلالت گریدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۸)،
۶۸. دلیلدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۱)،
۶۹. دیالوگدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،
۷۰. دیدگاه جمع گرایانه در باره جامعهروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۳۹)،
۷۱. دیدگاه فرد گرایانه در باره جامعهروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۳۹)،
۷۲. ذات گراییدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۵۵)،
۷۳. طبیعت انسانیدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۵۵)،
۷۴. روش تاریخیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۰و۱۱)،
۷۵. روش تجربیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۹و۱۱)،
۷۶. روش تفسیریدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۰و۱۲تا۱۵)،
۷۷. روش شناسی و معرفت شناسیدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶)،
۷۸. روش فلسفیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۹و ۱۵)،
۷۹. رویدادروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۸۰. رویکرد جزیی نگرانهدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۵و۶)
۸۱. رویکرد جمع گرایانهدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۱تا۳)،
۸۲. رویکرد فردگرایانهدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۱تا۳)،
۸۳. رویکرد کل نگرانهدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه پنجم) (ص.۵و۶)
۸۴. زندگی اجتماعیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۲)،
۸۵. زندگی جمعیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۲)،
۸۶. شناخت عینی و ذهنیدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۸۳)،
۸۷. شهادتدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۷)،
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۴)،
۸۸. شهوددرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۷و۳۱)،درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۲)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۳)،
۸۹. صدق و کذبدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۳)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۱۸و۲۹۰)،
۹۰. صفات خاصهدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۹)،
۹۱. صفات عامهدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۹)،
۹۲. صفات متضایفدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۲)،
۹۳. عقلانیتدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۹۰)،
۹۴. عقلانیت عملیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۳)درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۱)،
۹۵. عقلانیت نظریدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۳)،
۹۶. علت غاییدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۷)،
۹۷. علت فاعلیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۷)،
۹۸. علمدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)،
۹۹. ÷درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳۲)،
۱۰۰.      علم حصولیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)،
۱۰۱.      علم حضوریدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۴)،
۱۰۲.      علم طبیعیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳۲)،
۱۰۳.      علوم تاریخیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۲)،
۱۰۴.      علوم تجربیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۳)،
۱۰۵.      علوم تفسیریدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۴)،
۱۰۶.      علوم فلسفیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۳)،
۱۰۷.      علیتدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۶و۱۷)،
۱۰۸.      عینیتدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۷)،
۱۰۹.      فرآیندروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۱۱۰.      قانون کلیدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۶۹)،
۱۱۱.      قصدیتدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۲)،
۱۱۲.      قضیه آماریدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (ص.۵)،
۱۱۳.      قضیه احتمالیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (ص.۵)،
۱۱۴.      قضیه فلسفیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۱)
۱۱۵.      قضیه وجودیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،  (جلسه اول) (ص.۴)
۱۱۶.      کشفدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی،(جلسه اول) (ص۴)،
۱۱۷.      کلمه ارزشیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۴)،
۱۱۸.      کنشدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۲)،
۱۱۹.      گفتگودرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی (ص.۱۴۲)
۱۲۰.      مباحثهدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی (ص.۱۴۴)
۱۲۱.      مجموعهروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۱۲۲.      مدعادرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۸)،
۱۲۳.      مذاکره درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۳)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۴۴)،
۱۲۴.      مفهومدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۲۷)،
۱۲۵.      مفهوم ارزشیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۴)،
۱۲۶.      مفهوم سازیدرآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۱۰).
۱۲۷.      مفهوم نظریدرسگفتار تفکر نقدی)(ص.۷۹، ۹۵)،درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۵ و ۱۸و۲۰)،
۱۲۸.      مفهوم  فلسفیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۱۵ و ۱۸و۲۰)،
۱۲۹.      مقایسه درآمدی بر عرفان تطبیقی)(ص.۶)،
۱۳۰.      مکانیزم تبییندرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۶)،
۱۳۱.      مهارتدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۷)،
۱۳۲.      نسبتروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،
۱۳۳.      نقددرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲)،درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۶۴)،درسگفتار تحلیل فلسفی جلسه ۹ و ۱۰
۱۳۴.      نهادهای اجتماعیروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص. ۱۹۴)،
۱۳۵.      واژه ارزشیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه دوم)(ص.۴)،
۱۳۶.      واژهدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۲۷)،
۱۳۷.      واقع­نماییروش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۲)،
۱۳۸.      واقعیتدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۳۰)،درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)
۱۳۹.      واقعیت نهادیدرسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه چهارم)(ص.۲)،
۱۴۰.      واقعیت، ارزش و وظیفهدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص.۱۲۲)
۱۴۱.      وظیفهدرسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)
۱۴۲.      هدف خارجیدرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۷)،
۱۴۳.      هدف خودبنیاددرسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۶)،
۱۴۴.      هرمنوتیکدرسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی)(ص. ۲۵)،

ب- واژه نامه انگلیسی

منبعواژه یا اصطلاح
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۰۶ و ۲۹۷ و ۳۸۱)،۱.      abduction
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۲۸)،۲.      axiom
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۶)،۳.      Consciousness
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۵)،۴.      contextual
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۸)،۵.      descriptive knowledge
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۵)،۶.      Discipline
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۸)،۷.      Explanatory knowledge
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.)،۸.      extensional definition
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۵)،درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)۹.      Fact
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۶)،۱۰. Functional definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۲)،۱۱. Intentional definition
درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی، (جلسه سوم)(ص.۲)،روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۲۴)،۱۲. intentionality
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۹۶)،۱۳. interpretation
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۷و ۱۸)۱۴. Knowing how
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۷)،۱۵. Knowing that
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۵)،۱۶. Knowledge
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۱۶)،۱۷. Law
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۲)،۱۸. lexical definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۱۸)،۱۹. normative knowledge
درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)۲۰. obligation
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۸ و ۹۵)،۲۱. operational
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۸۲)،۲۲. Persuasive definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۲۸)،۲۳. postulate
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۷)،۲۴. Précising definition
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۲۹۶)،۲۵. rationality
درسگفتار معرفت شناسی و روش شناسی علوم انسانی (ص.۱۴۴)۲۶. reason
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۸)،۲۷. reasoning
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۵)،۲۸. Science
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۲)(ص.۲۷)،۲۹. sensation،
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۷)،۳۰. Skill
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۶۴)،۳۱. Stipulative definition
روش شناسی مطالعات مقایسه ای عرفان)(ص.۱۳۴)،۳۲. substance
درسگفتار روش شناسی تحقیق در علوم انسانی  (ترم.۱)(ص.۲۷)،۳۳. Testimony
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۷۱)،۳۴. Theoretical definition
درسگفتار تفکر نقدی)(ص.۷۹، ۹۵)،۳۵. Theoretical term
درسگفتار تحلیل فلسفی (ص، ۸ تا ۱۱)۳۶. value

 

9 پاسخ
 1. صادقم
  صادقم گفته:

  با سلام و تشکر از شما

  متوجه نمی شوم که آنچه شما به واژه نامه تعبیر کرده اید چیست، آخر ستونی مبنی بر معنای واژه ها موجود نیست و فقط ذکر منبع کرده اید.

  فکر می کنم باید ستون سومی هم برای معانی واژگان موجود باشد.

  پاسخ
  • مجید حیدری چروده
   مجید حیدری چروده گفته:

   سلام صادق عزیز. نه ستون سومی در کار نیست. چون اساسا این جدول واژه نامه است نه فرهنگ اصطلاحات که قرار باشد تعاریف مربوط به هر واژه را داشته باشد. ضمنا ستون منبع برای آن است که دوستان علاقمند بدانند برای یافتن معنا و یا تعریف واژه ها به کجا باید مراجعه کنند.

   پاسخ
   • سعيد
    سعيد گفته:

    دوست فرهیخته من، ما همه در یک تیم هستیم و علیه جهل تکاپو می کنیم، به گمونم بهتره نقد دوستان رو جدی بگیرید نه اینکه طعنه بزنی دورت بگردم.
    شما که اینقد زحمت کشیدی این همه وقت گذاشتی درس گفتارها رو گوش دادی، خوب مرد مومن یه ستون دیگه هم اضاف می کردی تعریف استاد رو توش مینوشتی میاوردی در خونمون. هم مزد تمام هم منت تمام!
    ندیده دوست دارم به مولا، از ما به دل نگیر!

    پاسخ
    • مجید حیدری چروده
     مجید حیدری چروده گفته:

     آقا سعید عزیزتر از جان، واقعا قصد طعنه زدن نداشتم. ولی انصافا این درخواست شما و دوستان زمان بسیار زیادی می طلبد که امیدوارم روزی یک نفر و شاید خودم بتواند اًن را انجام دهد

     پاسخ
 2. ندا ملارودی
  ندا ملارودی گفته:

  استاد حیدری راست میگن بندگان خدا
  تازه بارو از دوش برداره بزاره پایین چه فایده تا دم خونه حداقل بیاره. 😁😁
  ولی گذشته از شوخی واقعا کارتون ارزشمنده ممنون از زحمتی که کشیدید وامکانی که فراهم کردید.

  پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code