بلاگ

چک لیست سیاستگذاری محلی

این سخنرانی کوتاه در شورای شهر مشهد، حاصل تجربه ای است که در دوره بینش رفتاری موسسه فردای پارس و دو کارگاه سیاست پژوهی و تدوین سند سیاستی policy paper و همچنین تاملاتی که روی کتاب چک لیست داشتم.


ماحصل این تجربه در قالب 8 توصیه به سیاستگذاران محلی-در اینجا شورای شهر- است که فکر می کنم لازم است در مواجهه با هر طرح یا لایحه یا ایده ای که از سوی گروههای مختلف پیشنهاد می شود به کار بسته شود. این چک لیست کمک میکند از تعداد قابل توجهی از خطاهای شناختی (ناشی از تمرکز) در هنگام تصمیم گیری جلوگیری شود.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید