در این دسته بندی مجموعه آموزشی آمار توصیفی قرار گرفته است.