مقدمات آمار استنباطی

3.00 1 رای
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اگر آمار استنباطی را مجموعه ای از روش های آماری بدانیم که هدف اصلی آن بررسی تعمیم پذیری نتایج از…

28
۱۰۰,۰۰۰ تومان