مقدمات آمار استنباطی

3.00 1 رای
۱۵۰,۰۰۰ تومان

اگر آمار استنباطی را مجموعه ای از روش های آماری بدانیم که هدف اصلی آن بررسی تعمیم پذیری نتایج از…

34
۱۵۰,۰۰۰ تومان