پکیج آمادگی دکتری – نظریه

بدون امتیاز 0 رای
۳۰۰,۰۰۰ تومان

تبیین در علوم اجتماعی دانیل لیتل
روش تحلیل مسائل اجتماعی – منطق اجتماعی ریمون بودون
بینش جامعه شناختی سی رایت میلز

2
۳۰۰,۰۰۰ تومان