مجموعه آموزشی بینش جامعه شناختی

کتاب بینش جامعه شناختی سی رایت میلز یکی از ده اثر برتر جامعه شناسی به انتخاب اعضای انجمن بین المللی جامعه شناسی است. این کتاب اگرچه نقدی بر جامعه شناسی آمریکایی است اما باور من و دوستانی که این کتاب را با هم خواندیم این است که گویی سی رایت میلز یک دوربین مخفی هوشمند در محل زندگی حرفه ای و آمادمیک همه ما پژوهشگران رشته علوم اجتماعی گذاشته و با تحلیل ثانیه به ثانیه آن شروع به نوشتن این کتاب کرده است.این کتاب هشدارنامه ای خطاب به همه ما محققان و عالمان جامعه شناسی است که بزرگان جامعه شناسی را چراغ راه خود قرارداده و در افتادن در دام تحقیقات سطح خرد و بازیچه اقتصاد و سیاست شدن پرهیز کنیم.

من در اینجا برخی از درسگفتارهای مربوط به این کتاب را که خودم ارائه داده ام آورده ام.