این درسگفتار حاصل تدریس کتاب روش تطبیقی اثر ارزشمند چارلز ریگین ترجمه دوست عزیزم آقای محمد فاضلی است. استفاده از این دوره را به همه کسانی که قصد انجام مطالعات تطبیقی بویژه در سطح کلان را دارند توصیه می­کنم. در این دوره سرفصل های زیر ارائه شده است:

مبحث اول: ویژگیهای علم الاجتماع تطبیقی

مبحث دوم: ناهمگونی و پیچیدگی علّی

مبحث سوم: روشهای تطبیقی مورد محور

مبحث چهارم: روشهای تطبیقی متغیر محور

مبحث پنجم: راهبردهای تطبیقی مختلط در مقابل راهبردهای ترکیبی

مبحث ششم: مفاهیم اصلی رویکرد بولی به مقایسه کیفی

مبحث هفتم: بسط روشهای بولی مقایسه کیفی

مبحث هشتم: کاربرد روشهای بولی مقایسه کیفی