خرید محصولات دانلودی

وارد شوید

فایل های آموزشی ویدئویی
ارائه شده توسط
مجید حیدری چروده

کانال تلگرام آکادمی پژوهش
به
مسئولیت مجید حیدری چروده

وارد شوید

به تماشا ؛ نگاه من

به گالری وارد شوید

مجموعه سبز

سلسله دروس نرم افزارهای کاربردی در تحقیق

UCINET
AMOS
MAXQDA
SPSS

مجموعه نارنجی

سلسله دروس آمار کاربردی در علوم انسانی

دسته بندی ها
رگرسیون ها
همبستگی ها
مقایسه میانگین ها
آمار ناپارامتری

مجموعه آبی

سلسله دروس روش تحقیق نظری در علوم انسانی

روش نظری کیفی
پدیدار شناسی
گراندد تئوری
روش تحقیق
پروپوزال

از بخش های مختلف سایت بازدید کنید!

به مدیریت مجید حیدری چروده

تماس با ما
درباره ما
کانال تلگرام ما
فروشگاه
نگارخانه